முதல் காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் எங்கு முறைப்படுத்தப்பட்டது?